پزشکی بازساختی

سلول درمانی و پزشکی بازساختی نوعی از درمان است که در آن از انواع مختلف سلولها بهخصوص سلولهای بنیادی به عنوان عامل درمان کننده استفاده میگردد. سلولهای بنیادی از منابع متفاوت رویانی، جنینی و بالغ قابل استخراج بوده و نیز دارای انواع متفاوتی مانند سلولهای بنیادی مزانشیمی و سلولهای بنیادی خونساز هستند. علاوه براین، شامل گروهی از سلولها هستند که پتانسیل تکثیر باالداشته، قدرت تمایز به رده های مختلف سلولی و همچنین قدرت خودنوزایی دارند. بر این اساس سلولهای مذکور میتوانند در جهت درمان بیماریهای مزمن از جمله بیماریهای مزمن متابولیک و همچنین رفع نگرانیهای مرتبط با اختالالت بافتی و یا از کار افتادگی اعضای بدن بهصورت تزریقی و یا از طریق فرآورده های مهندسی بافت مؤثر باشند .

سلول درمانی و پزشکی بازساختی بهعنوان یکی از علوم  نوظهور به سرعت در حال رشد در سرتاسر جهان است و این پیشرفت سریع یادآور اهمیت وجود مراکز فعال و محصولات موثر در این حوزه و بهرهگیری از متخصصین کارآزموده است. مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی از جمله مراکزی است که سهم به سزایی در شکلگیری و رشد این حوزه در کشور داشته است.

دانش سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در عرصه پزشکی نقشی عمده دارد و میتوان از آن با هدف »تولید بافت زنده جهت ترمیم یا جایگزینی با بافت یا عضو آسیبدیده« استفاده کرد. با توجه به گسترش روزافزون مرزهای دانش سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، بهمرور مالحظات اخالقی بسیاری برای این عرصه مطرح شده است.

PL (پلاکت لیزات) جایگزین FBS (سرم جنین گاوی)

كشت سلولها در خارج از بـدن كاربردهـاي تحقيقـاتي فراواني دارد. FBS (سرم جنين گاو) براي كشت بسياري از سـلول هـا ضروري اسـت و مـواد افـزايش دهنـده رشـد و سيتوكاينهاي مورد نياز يك كشت موفق را فراهم ميكنـد . با درنظر گرفتن مباحث سلامتي و حقوق حيوانـات كـه در توليد FBS (سرم جنین گاو) مطرح اسـت ، ضرورت اسـتفاده از يـك مـاده جــايگزين FBS يــا كــاهش دهنــده مصرف FBS احســاس ميگردد. هزينه بسيار بالای تهيه FBS از ديگـر عوامل مطرح جهــت جســتجوي جــايگزيني مناسـب بــراي آن ميباشد. PL(پلاکت لیزات)، سـرم انسان، پلاسماي انسان، مايع داخل چشم گاو، سرم مـوش، ســرم مــوش صــحرايي(رات) و ســرم اسب از جملــه افزودنيهـاي محـيط كشـت هسـتند كـه بـه تازگی با FBS مقايسـه شده اند.

از آنجا كه در كشت سلولها نيـاز بـه مـواد افزودني به محيط كشت با منشا انساني وجـود دارد ، شرکت آریا فن ورزان بر آن شد تا به تامین موارد مورد نیاز در حیطه پزشکی بازساختی بپردازد و کاربرد این موارد را در مقاله آقایان و همکاران (2021) تحت عنوان “پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از جفت در دیابت نوع یک (T1DM): گزارش اولیه کارآزمایی بالینی فاز1 و اثر آن را بر انواع سلول“، می توان مشاهده نمود .  و براساس پژوهش های انجام شده می توان PL (پلاکت لیزات)  را جایگزین FBS (سرم جنین گاوی) نمود.

 

 

 

بیوتکنولوژی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی