سرم مخلوط پيچيده اي از پروتئين ها، ويتامين ها و عوامـل رشـد بـوده و يكـي از مهمتـرين اجزاي محيط هاي كشت سلولي است. افزودن سرم بـه محـيط كشـت بـراي رشـد مناسـب بسياري از تيره هاي سلولي ضروري است.

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی