سرم جنین گاوی FBS Biopharm (500ml)

چرا سرم جنین گاوی FBS

سرم مخلوط پيچيده اي از پروتئين ها، ويتامين ها و عوامـل رشـد بـوده و يكـي از مهمتـرين اجزاي محيط هاي كشت سلولي است. افزودن سرم بـه محـيط كشـت بـراي رشـد مناسـب بسياري از تيره هاي سلولي ضروري است. رايج ترين سرم مورد اسـتفاده سـرم جنـين گـاوي است زيرا غني تر بوده و فاكتورهاي رشد بيشتري نسبت به ساير سرم ها دارد. بعلاوه سرم جنین گاوی بایوفارم ( FBS Biopharm)  حـاوي ايمونوگلوبولين هاي حداقلی نسبت به ساير سرم ها مي باشد. سرم هـاي ديگـري نظيـر سـرمِ گوساله (calf serum) تازه متولد شده و سرمِ اسب(Horse serum) نيز كاربرد دارند. كيفيت، نـوع سـرم مصـرفي و نسـبت جهت كنترل كيفي و بهينه سازي ميزان مصرف سرم، بايـد آن را در غلظـت هـاي 2 تـا 20 درصد به محيط كشت سلول ها افزود. سرم به محيط كشت در رشد سلول ها مؤثرند. بنابراين هنگام خريد سرم بايستي محموله اي را خريداري نمود كه بتواند رشد سلول هاي مورد نظر ما را تأمين نمايد. بعلاوه هنگـام خريـد سرم بايستي به موارد ديگري نيز توجه نمود. مثلاً تأثير سرم خريداري شده روي كلون شـدن سلول ها، چسبندگي سلول ها به پليت كشت سلولي و حفظ خصوصـيات سـلولي (مورفولـوژي سلول و الگوي رشد) بايستي مورد توجه قرار گيرد.

محاسن سرم جنین گاوی FBS

استفاده از سـرم محاسـن فراوانـي دارد. سـرم حـاوي مقادير متنابهي از پروتئين ها و فاكتورهاي رشد بوده و باعث بهبود رشد سلول هـا مـي شـود. بعلاوه سرم ظرفيت بافري محيط كشت را افزايش مي دهد كه اين مورد هنگام كار بـا سـلول هاي با رشد بطئي يا زماني كه غلظت اوليه سلول هاي كشت داده شده كم است (مثلاً هنگـام كلون كردن سلول ها) اهميت بسزايي دارد. سرم همچنين سلول ها را از آسيب هاي مكـانيكي حفظ مي كند. اين مورد بخصوص در رابطه با كشت هايي كه نياز به هـم زدن دائمـي محـيط و هنگام جدا كردن سلول ها از كف فلاسـك بـا اسـكراپر يـا تيغـه پلاسـتيكي كشت دارند اهميت دارد. هر چند سلول هاي مختلف نياز به عوامل رشد مختلف دارنـد ولـي بطـور كلـي سرم مي تواند بسياري از نيازهاي سلول هاي مختلف به عوامل رشد را مرتفـع سـازد. بعـلاوه تركيبات سرم قدرت چسبندگي به سموم و خنثي سازي آنها را دارند. 

دلیل استفاده از  سرم جنین گاوی FBS Biopharm

امروزه تلاشهاي زیادي بـراي بـه خـدمت گرفتن سلولهای بنیادی از منابع بافتی مختلف صـورت میگیرد و این سلولهـا بعـد از جداسـازي، کشـت داده میشوند. خود نوسازي بهعنوان یـک شـاخص دیگر این سلولهـا ، بیـانگر قـدرت تکثیـر و حفـظ ظرفیت تمایزي سلولهاي بنیادي میباشد.به لحاظ اینکه تعداد سـلول هـاي بنیـادي موجـود در بافتها بسیار کم میباشد و براي استفاده از آنهـا جهت مقاصـد پژوهشـی و درمـانی لازم اسـت کـه تکثیر داده شوند، لذا به طور روتـین جهـت تکثیـر ســـلولهـــاي بنیـــادي، ســـرم جنـــین گـــاوي به مکمل به عنوان( Fetal Bovine Serum -FBS) کار برده میشود. ولی استفاده از FBS از منشأ گاوي براي کشت سلولهاي انسانی میتواند مضـر باشد. FBS میتواند به ازاء هر 10000000 سلول ،30-7 میلی گرم پروتئین گاوي را به میزبان منتقل میکند و باعث واکنش ایمونولوژیک در فرد بشود و همچنین احتمال انتقال پاتوژن هـایی بـا منشـا حیـوانی بـه سلول تمایزیافته از سلول بنیادي وجـود دارد. انسان دریافت کننده پیوند سـلول هـاي بنیـادي یـا بنابراین محققـین مـدیوم حـاوي سـرم انسـانی و یا سرم گاوی فاقد آلودگی (بایوفارم) را جهت تکثیـر سـلول هـاي بنیـادي انسـانی توصـیه نموده اند. 

کاربردهای سرم جنین گاوی FBS Biopharm

سرم جنین گاوی بایوفارم دارای کاربرد گسترده در صنایع واکسن سازی و صنعت بیودارویی می‌باشد. تاباندن اشعه ی گاما در دوز معین باعث افزایش ایمنی سرم جنین گاوی بایوفارم می‌شود. سرم جنین گاوی دارای تاییدیه EDQM بوده و از نظر وجود ویروس و آلودگی هایی نظیر Bovine adenovirus,Bovine Parvovirus,Rabies Virus  و … تست شده است .

 

 

Add to Cart

توضیحات

مشخصات محصول:

سرم جنین گاوی FBS Biopharm is the high quality FBS grade of choice for Biopharmaceutical production

شرایط نگهداری:

سرم جنین گاوی بایوفارم:نگهداری در دمای منفی20 درجه سانتی‌گراد

بسته بندی محصول:

سرم جنین گاوی بایوفارم:در یسته بندی100 و 500 میلی لیتری عرضه می‌گردد.

لینک محصول

توضیحات تکمیلی

Product code

S181A

Sterility

Sterile filtered

State

Frozen

Shelf Life

60 months

منابع

Biowest-FBS Biopharm

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی