مروری بر تركيبات PCB (روغن آسکارل) و اثرات بهداشتی آن در محيط زیست


PCBs‏ها به‏ دســته ‏اي‏ از‏هیدروکربن‏هاي ‏کلرینه ‏شده ‏گویند‏که ‏از‏سال‏ 1930‏به‏ طور‏ وســیعي ‏در‏صنایع‏ مختلف ‏استفاده ‏شدند. ‏‏خنثی ‏بودن‏ شیمیایي، مقاومت‏ به‏ حرارت، ‏اشتعال‏ ناپذیري و ‏ثابت ‏دي‏ الکتریک ‏بالا‏ باعث‏ شد ‏تا ‏از ‏این‏ مواد ‏بطور ‏‏‏گسترده ‏اي‏ در‏صنعت‏ برق‏ بالاخص در ‏ترانسفورماتورها ‏و ‏خازن‏ها استفاده ‏شود.‏
در‏میانه‏ دهه ‏1970‏ ‏به ‏این ‏واقعیت‏ پي‏ برده ‏شد‏که PCB ها ‏در‏دمای ‏500 ‏تا ‏800 درجه سانتی گراد ‏و ‏در ‏حضور‏ اکسیژن، تولید ماده بسیار سمی و سرطان زای دی اکسین و فوران می نمایند، از ‏اینرو ‏تولید‏ و‏ مصرف‏ این‏ ماده‏ در ‏دهه ‏70‏ میلادي‏ ممنوع‏ شــد.

سوزاندن PCB یا روغن های آسکارل می تواند منجر به ایجاد مواد خطرناکی مانند هیدروژن کلراید (HCI)، فوران و دی اکسین (PCDD & PCDF) شده و باعث آلودگی بسیار شدید محیطی و ایجاد فاجعه انسانی و زیست محیطی شود. همچنین PCB ها می توانند از بخار حاصل از تبخیر آب های حاوی PCB نیز محیط را آلوده کنند.
این نوع پسماندها را نمی توان به روشهای معمول امحاء و بازیافت کرد.
یکی از موثرترین روش های امحای کامل روغن آسکارل استفاده از فناوری پلاسما است.
این فناوری با فراهم کردن دمای بسیار بالا و در حضور محیطی عاری از اکسیژن اقدام به تجزیه مولکولی این ترکیبات و در نهایت امحاء کامل آن می نماید.

دستگاه DronPlas100 شرکت آریافن ورزان قادر به امحای کامل پسماند ویژه بالاخص PCBs و POPs میباشد.

پلاسما تکنولوژی

#wastemanagementAFVaskarelPCBplasmatechnology

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی