تیتراتور

در آزمون پتانسیل زتا برای دستیابی به نقطه ایزو الکترویک (IEP) ، اعمال تغییرات PH محیط با افزودن اسید یا باز به صورت اتوماتیک به نمونه مورد آزمایش، از طریق دستگاه اتوتیتراتور صورت می گیرد.

No. of titrant bottles: max of 2 types

Sample flow velocity: approx.30-80 ml/min

Sample solution volume:50-200ml

PH adjustment range : 1-13

Power supply:AC 100-120/200-240 V ,50-200 ml