Holomonitor M4

HoloMonitorTM M4 ” “میکروسکوپ-سل آنالایز” lable free است که برای اولین بار در دنیا از سلول های زنده بدون آسیب رساندن به آنها به صورت سه بعدی تصویر برداری و فیلم برداری می کند و از طرفی دقت بررسی های علمی و گزارشات مرتبط با سلول را برای پژوهشگران از نظر کمی و کیفی افزایش می دهند. این دستگاه برای مطالعات بلندمدت ( و غیر مخرب) وقایع بیولوژیکی در کشت سلول، مطالعه اثر داروها، مطالعات سم شناسی، تغییرات بیان ژن یا ارزیابی اثرات ژن SiRNA بکار می رود.