میکروسکوپ رامان XploRA PLUS

تصویربرداری Raman هرگز به این سرعت نبوده است!

XploRA PLUS، با استفاده از توابع منحصر به فرد و قدرتمند، سیستم قابل اعتماد با کارایی بالا را ارائه می دهد که برای آزمایشگاه های تحقیقاتی و آنالیز مناسب است.

میکروسکوپ رامان XploRA PLUS بهترین عملکرد چندمنظوره برای multi-sample, multi-user با سیستم fully confocal فراهم می کند. علاوه بر این، تصویر برداری سریع رامان با تکنیک SWIFT (افزایش سرعت تصویر برداری تا 10 برابر) در کنار آپشن هایی مانند طول موج های متعدد لیزر، آشکارسازی  EMCCD و حتی ترکیب Raman-AFM ، حساسیت و توان بی نظیری به XploRA PLUS داده است.

Laser options • Integrated up to 3 internally: 532 nm, 638 nm, 785 nm
• Other wavelengths and high power options available on request
• PC controlled with AutoSwitch option for Raman/white light selection
Spectral resolution • 1.4 cm-1 to 8 cm-1 depending upon grating, laser and CCD selection
Spectral range • 50 cm-1 to 4000 cm-1 depending upon grating, laser selection
Spectrograph • Imaging flat field spectrometer for use with larger CCD detectors
• High throughput with 4 position grating turret
Confocal resolution • Fully confocal, adjustable confocal aperture, 500 nm XY resolution
• Option for SWIFT™ 10x faster Raman imaging mode
Laser control • PC controlled ND filter module
• Optional Raman polarizors
Detector • OE. 1024 x 256 pixel TE deep- air cooled -60° C scientific CCD
• USB control
• No maintenance vacuum
• 16 bit and up to 1.48 MHz readout speed
Optional detectors • 1024 x 256 BIDD TE air cooled scientific CCD
• Various EMCCD detectors available on request