میکروسکوپ رامان XploRA ONE

میکروسکوپ رامان XploRA ONE با چالش­های مورد نیاز در آزمایشگاه های آنالیتیکال مدرن و در بخش تحلیلی صنعتی QA/QC قرار دارد و میکروسکوپ نوری را با آنالیز حساس رامان در “یک شات” ترکیب کرده است.

XploRA ONE سادگی در طراحی و عملیات را بهمراه حساسیت و قابلیت اطمینان استثنایی برآورده می کند تا کاربر و تحلیلگر بتواند بر اندازه گیری نمونه ها و تجزیه و تحلیل معمول تمرکز کند.

فلسفه  XploRA ONE، قابل دسترس کردن تکنیک رامان است و برای کاربردهای زیر ایده آل است:

آنالیز  QA/QC

تأیید و اعتبار سنجی مواد اولیه

تجزیه و تحلیل روزمره قانونی

آزمایش های دارویی

بازرسی معمول

Laser options:

Integrated internally – 532nm or 785nm CLS high brightness lasers optimised for micron resolved measurements

Spectral range:

100cm-1 to 3500cm-1 minimum rnage in  ONE-shot  operation  (depending upon laser)

Spectrograph:

Imaging flat field spectrometer for use with large area CCD detector
High throughput/sensitivity

Laser power control:

6 position ND filter module – PC controlled

Detector:

1024×256 TE air-cooled scientific CCD, USB control, no maintenance vacuum, 16 bit and up to 1.48 MHz readout speed.  Offering improved sensitivity and fast Raman acquisition.

Microscope:

Materials/clinical light microscope. Optimised for stability with high quality optics and ergonomic design. Includes Kohler illumination for transmission and reflection illumination, abbe condenser, 10x and 50x objectives (100x objective optional)

Confocal sampling:

Rugged confocal spatial filtering, offering maximum 1µm x1µm lateral resolution for micron scale Raman analysis and imaging (where 100x objective used).

Computer:

Desktop PC with monitor, keyboard and mouse, pre-loaded with Windows 7TM 32-bit and LabSpec 6 spectral software suite

Environment / Dimensions

Weight:

35Kg (77lbs)

Size (WxHxD):

449mm x 626mm x 352mm

Operating temperature:

15oC -28oC optimal environmental temperature range

Voltage:

110/240 VAC  standard mains supply

Other:

#no water cooling or LN2 supply required