سایر صنایع

در صنایع مختلف دیگر هم که فرآیندهای تولیدی باعث بوجود آمدن عوامل بوزا  در جریان هوا می شوند سیستم های Plasma-Injector  شرکت آریا فن ورزان می تواند یک راه حل کامل و قطعی برای کنترل و حذف بوی محیط باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.