اولین آکادمی سایز ایران

برگزاری اولین آکادمی سایز ایران در روز 22 و 23 مهر ماه
مدرسان: Dr. Christelle Megier
Nicolas Buton
دانشگاه تهران، آزمایشگاه مرکزی